Finna

Våldtäkt och sexualbrott

Ensamstående kvinnor i åldern mars

I ett internationellt perspektiv är Sverige ett förhållandevis jämställt land. Samtidigt kan det konstateras att sysselsättningsgraden för kvinnor är lägre än för män. Kvinnor har dessutom lägre lön jämfört med män och mindre ekonomiska resurser. Finanskrisen och den därefter följande lågkonjunkturen har de senaste åren präglat Sverige. Arbetslösheten börjar nu minska, i synnerhet för män.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

Dagens äldre : fakta kring levnadsförhållanden : delbetänkande i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre. Äldreberedningen har tillkallats postumt bemyndiganden av regeringen och för att behandla frågor om övergripande prioritering samt samordning av samhällets insatser för dom äldre. Enligt direktiven skall arbetet inriktas på de områden som avser boende, omsorg, service och vård av dom äldre samt med utgångspunkten att dom insatser som görs för de äldre i första hand skall under- klarna för dem att leva ett oberoende liv. Beredningen har under arbetet tillsammans föreliggande delbe- tänkande haft följande sammansättning: statssekretera- ren Sture Korpi tillika ledare, försäkringstjänste- mannen Stina Andersson, kommunalrådet Henny Fager, riksdagsledamöterna Ingemar Konradsson och Blenda Littmarck samt f. Som sakkunniga inneha biträtt for— bundssekreteraren i Sveriges folkpensionärers riksför- bund Gösta Blixt, departementssekreteraren inom socialde- partementet Bernt Hedin, sektionschefen inom sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut Kjell Hellewig, överdirektören i socialstyrelsen Carl- Anders vaarsson, sekreteraren i landstingsförbundet Ulla Lindberg-Johnsson, sekreteraren i Svenska kommunför- bundet Kerstin Petersson och ordföranden i Pensionärer- nas riksorganisation Lars Sandberg.

Ensamstående kvinnor i åldern denver

Handlagda brott

Denna webbplats använder cookies. För mer fakta kan du läsa här. Under anmäldes omkring 23 sexualbrott, varav 8 rubricerades såsom våldtäkt.

4. SOU 1985: 31

Inom den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 andel att de utsattes för sexualbrott mirakel Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott igenom tvång Andel utsatta för sexualbrott igenom utnyttjande av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda för sexualbrott Sexualbrott bland unga Aktie som utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet för sexualbrott —¹, samt utsatthet förut sexualbrott genom tvång och utsatthet förut sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös befattning åren —². Källa: NTU. Resultaten förut utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan förfarande. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu inom stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras tillsammans åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren — Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 5,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes förut sexualbrott under , vilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer inom befolkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *