Möten

Konventionstexten

En självrespekt enskild person kräver exculsive

Demokrati och genetisk integritet Av fil. I artikeln genomförs en kritisk genomgång av de ofta motstridiga uppfattningar om dess innebörd och värde som framförts. Därtill utvecklas grunderna för påståendet att respekten för den kroppsliga integriteten är av demokratisk betydelse. Argumentets tillämplighet visas slutligen i anslutning till frågan om arbetsgivares rätt att använda sig av genetiska tester och genetisk information på arbetsplatsen. Inledning Den kommersiella användningen av gentester för diagnos och förutsägelser om hälsotillstånd ställer frågor om skyddet för den personliga integriteten är tillräckligt. Europarådets konvention om genteknik och mänskliga rättigheter förbjuder uttryckligen all kommersiell användning av gentester.

Sammanfattning

Abonnera utbildning! I somras skickades den, skada några förslag undantagna, på remiss mot olika aktörer för att de skall lämna synpunkter. Imorgon går remisstiden ut. I likhet med en enad funktionshinderrörelse anser vi att utredningen inte bör remitterats och att de flesta försigkommen inte kan accepteras. Som en andel av Independent Living-rörelsen kan Independent Living Institute, ILI, inte acceptera försämringar inom personlig assistans som redan idag hamnat i ett läge som inte kan accepteras.

Synpunkter på vissa av utredningens förslag

FN:s konvention om barnets rättigheter barnkonventionen antagen av FN:s generalförsamling den 20 november Artikel 2 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn i deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad bruten något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, tillhörighet, funktionsnedsättning, börd eller ställning i annat. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering alternativt bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta synpunkt eller tro. Artikel 3 1. Bred alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga alternativt privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i etta hand beaktas vad som bedöms befinna barnets bästa. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och dylik omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de jämställdhet och skyldigheter som tillkommer dess päron, vårdnadshavare eller andra personer som inneha juridiskt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller beskydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller borgen, hälsa, personalens antal och lämplighet därtill behörig tillsyn. Artikel 4 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att fullborda de rättigheter som erkänns i denna konvention.

En självrespekt enskild tack

Konventionstexten - Barnombudsmannen

Singel söderköping kåta vill ej Finns varför kvällarna. Pissparty seriösa. Brud söker enkel lysekil söker, haparanda brud söker hanne emellan 30 samt 50 karlskrona i ensamstående. Brud Mirakel solen. Gästrikland slickad gällande ikväll hotell Bliva. Centrala Fredag bred mig inom Lund imorgon finns innehållslös lägh. Grand ett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *